KSP i KLO w Krośnie - Aktualności: Powstała FUNDACJA KROŚNIEŃSKIE ANIOŁY

Powstała FUNDACJA KROŚNIEŃSKIE ANIOŁY

maj 25 2021 08:28:51

facebook twitter
Jako fundacja wspieramy dzieci i młodzież w edukacji i wychowaniu. Promujemy chrześcijańskie wartości i wychowujemy w duchu patriotycznym. Wspieramy projekty edukacyjne oraz rozwijające zdolności i życiowe pasje.

Nasze cele:

1. Działanie na rzecz rozwoju i popularyzacji nauki, edukacji, oświaty oraz wychowania dzieci i młodzieży, w tym wychowania w duchu chrześcijańskim;
2. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji i edukacji, w tym tworzenie programów edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży.
3. Tworzenie programów społeczno-edukacyjnych, służących integracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury i nauki, współpracy międzynarodowej i ekologii.
4. Działanie na rzecz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
5. Propagowanie katolickich wartości poprzez działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
6. Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży.
7. Działanie na rzecz pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.
9. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
10. Wspieranie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
11. Działanie na rzecz promocji i organizacji wolontariatu.