KSP i KLO w Krośnie - Misja


Misja

Jesteśmy szkołą, która:

  • promuje chrześcijański system wartości,
  • wspomaga rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym,
  • tworzy  pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze,
  • buduje więzi między uczniami, nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
  • wychowuje młodzież w poszanowaniu chrześcijańskich wartości, tradycji, historii i kultury narodowej, uczy jednocześnie otwartości i szacunku dla innych kultur i narodów,
  • prowadzi szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
  • wspiera działania wychowawcze rodziny,
  • umożliwia  uczniom potrzebującym pomocy indywidualne wsparcie,
  • wspiera  młodzież w zakresie formacji religijno-moralnej.