KSP i KLO w Krośnie - RODO 


RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Katolicka Szkoła Podstawowa Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza / Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie, z siedzibą przy ul. Grodzkiej 6, 38- 400 Krosno, tel. 13 43 683 46.
  2. W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Ks. dr Rafał Kamiński, tel. 662 622 299, kaminski@michalita.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji umowy na podstawie |art. 6 ust. 1 lit. b, w związku z wykonywaniem obowiązków prawnych obciążających administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, a także statutu jednostki oraz w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora i innym podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymywania z mocy prawa.
  5. Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
  6. Osoby, których dane dotyczą mają prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia,  żądania ograniczenia przetwarzania w dowolnym momencie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych.
  7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane przepisami prawa, a w pozostałym zakresie dobrowolne.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.