KSP i KLO w Krośnie - Rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do Katolickiej Szkoły Podstawowej

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW
DO KLASY I
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSIĘŻY MICHALITÓW
IM. KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KROŚNIE
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

1. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.

2. Szkoła nie prowadzi nauczania integracyjnego. Szkoła nie zapewnia zatrudnienia nauczycieli wspomagających.

3. W Katolickiej Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego
o zwiększonym wymiarze godzin, a od klasy czwartej drugiego języka obcego.

4. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej  może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkami:
- dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "0") lub
- uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o gotowości do nauki szkolnej.

5. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie rozmowy rekrutacyjnej
z kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami oraz pisemnej opinii nauczyciela przedszkola.

6.  Do sekretariatu szkoły należy złożyć:

 

7. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników szkoły oraz rodzeństwo uczniów uczęszczających do szkoły.
8. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
- ocenę rozwoju dziecka po rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
- bilans sześciolatka.

Terminy rekrutacji

Od 22 stycznia  do 1 marca 2024 r. - zapisy do szkoły podstawowej do klasy I (formularz do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),

16 marca 2024 r. - rozmowy rekrutacyjne z kandydatami i ich rodzicami

22 marca 2024 r. - ogłoszenie listy przyjętych uczniów do szkoły podstawowej do klasy I.

O pozytywnej lub negatywnej decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka poinformowani zostaną w formie pisemnej. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla  rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

Pliki do pobrania: