KSP i KLO w Krośnie - Sylwetka absolwenta


Sylwetka absolwenta

Absolwent naszej szkoły to człowiek, który:

 • w swoim życiu kieruje się wartościami chrześcijańskimi,
 • zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce,
 • jest dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych,
 • jest aktywny, ciekawy świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania,
 • jest uczciwy, tolerancyjny i odpowiedzialny, odróżnia dobro od zła, kieruje się zasadami moralnymi,
 • dba o własny rozwój duchowy, wrażliwy na piękno, szanuje dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki,
 • w swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi,
 • umie właściwie komunikować się z otoczeniem,
 • potrafi współpracować w zespole,
 • wie, czym jest przyjaźń i jak być dobrym przyjacielem,
 • potrafi być odpowiedzialny za innych,
 • umie właściwie rozwiązywać konflikty,
 • uznaje potrzebę przebaczenia,
 • jest wrażliwy na cierpienie, ból i krzywdę drugiego człowieka, włącza się w działalność charytatywną.