KSP i KLO w Krośnie - Zajęcia pozalekcyjne


Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów dla uczniów klas I – III

Kółko plastyczne

Na zajęciach plastycznych dzieci rozwijają kreatywne myślenie, doskonalą sprawność manualną i rozbudzają w sobie wrażliwość artystyczną. Młodzi twórcy zaznajamiają się z wieloma technikami plastycznymi oraz technicznymi i posługują się różnymi materiałami. Wykonane w trakcie kółka prace są eksponowane w świetlicy szkolnej oraz wykorzystywane do przygotowania tematycznych dekoracji na szkolnym korytarzu, przynosząc uczestnikom zajęć satysfakcję z własnych dokonań i motywację do dalszej aktywności. Uczniowie biorą udział w szkolnych i międzyszkolnych konkursach plastycznych.

Kółko przyrodniczo – naukowe
„Mali odkrywcy”

Na zajęciach uczestnicy odkrywają piękno i tajemnice otaczającego świata. Poznają również najważniejsze osiągnięcia polskich naukowców i zgłębiają swoją wiedzę na temat ochrony środowiska, ekologii, życia roślin i zwierząt. W ramach kółka uczniowie przygotowują się do ogólnopolskiego konkursu "Świetlik" oraz biorą udział w programie edukacyjnym "Być jak Ignacy".

Klub „Młodego Czytelnika”

Zajęcia Szkolnego Koła Czytelniczego odbywają się systematycznie, raz w tygodniu. W zajęciach uczestniczą uczniowie klas I-III. Nauczyciel bibliotekarz czyta głośno dzieciom literaturę dziecięcą. Głównie są to nowości wydawnicze, doceniane przez krytyków i czytelników. Zajęcia mają na celu podnoszenie poziomu czytelnictwa wśród dzieci, budzenie i rozwijanie zainteresowań  czytelniczych oraz kształtowanie nawyku czytania na całe życie.

Kółko matematyczne

Kółko matematyczne z elementami Montessori prowadzone jest dla uczniów z klas I-III, z podziałem na zespoły. Dzieci na zajęciach ćwiczą logiczne myślenie, spostrzegawczość, koncentrację uwagi. Uczniowie korzystają z materiału Montessori, który rozwija wyobraźnię i pomaga zrozumieć dany temat. Działają na konkretach i w ten sposób zdobywają doświadczenie oraz odkrywają świat matematyczny.

Kółko taneczno – muzyczne

Kółko taneczno-muzyczne dba nie tylko o potrzeby  ruchowe dziecka, ale także rozwija muzykalność i poczucie rytmu. Taniec pozwala kształcić świadomość własnego ciała, wspomaga koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczy pamięć oraz usprawnia całe ciało i wpływa harmonijnie na jego rozwój. Na zajęciach uczniowie poznają różne rodzaje tańców, uczą się przygotowanych przez nauczyciela układów choreograficznych, ale także mają udział w ich tworzeniu. Zajęcia bogate są w ćwiczenia rozciągające oraz te, przygotowujące ciało do wykonania różnych figur akrobatycznych. Uczniowie chętnie i z zaangażowaniem biorą udział w tych zajęciach, a efekty swojej pracy mają okazję zaprezentować podczas różnych imprez szkolnych.

Gry i zabawy ruchowe

To forma aktywności fizycznej adresowana do dzieci młodszych, której głównym celem jest zapewnienie dziecku harmonijnego rozwoju i kształtowanie umiejętności ruchowych sprzyjających w przyszłości uprawianiu sportu.


Zajęcia dodatkowe

Kółko szachowe – nauka logicznego myślenia


Kółko języka hiszpańskiego – nauka języka poprzez różne formy aktywności ( gry, zabawy, piosenki, fiszki )


Robotyka - rozwija kompetencje  informatyczne


Zajęcia sportowe z elementami judo – rozwijanie zainteresowań sportowych


Szkolne Koło
„Liga Ochrony Przyrody”

Celem pracy koła jest  zainteresowanie dzieci i młodzieży problemami i osiągnięciami w zakresie ochrony przyrody poprzez uwrażliwienie na piękno otaczającego świata i kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego. Uczniowie aktywnie włączają się w działalność koła, uczestnicząc w szeregu inicjatyw i konkursów m.in.:


 • akcji „Sprzątanie świata”,
 • akcji „Poszukiwacze zagubionych baterii”,
 • zbiórce plastikowych nakrętek,  z których dochód jest przeznaczony na leczenie i rehabilitację chorych dzieci,
 • prelekcji na temat Puszczy Białowieskiej,
 • happeningu na rynku promującym akcję „ Rower pomaga” prowadzoną przez fundację ARKA
 • w konkursie Eko-Planeta,
 • w konkursie „Weź lekcję z lasu”,
 • antysmogowym happeningu na rynku „Krosno kocha dzieci, Krosno nie pali śmieci”,
 • w wycieczce w związku z jubileuszową XV edycją konkursu zbiórki zużytych baterii „ Poszukiwacze zagubionych baterii” do zakładu MB Recykling SP.  z. o. o. pod Kielcami i Centrum Nauki Leonardo da Vinci; wycieczka zorganizowana przez Wydział Ochrony Środowiska – pojechało dwóch uczniów najbardziej zasłużonych w akcji,
 • w konkursie „Elektryczne śmieci”,
 • w konkursie na leśną pocztówkę w ramach „Lekcji z lasu”.

Koło aktywnie współpracuje z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie poprzez udział w zajęciach,  prelekcjach i licznych konkursach.