KSP i KLO w Krośnie - Nasze Szkoły


Nasze Szkoły

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w tym mieście.

Szkoła została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół i placówek Kuratora Oświaty w Krośnie 2 czerwca 1997 roku pod numerem IX/97. Na wniosek organu prowadzącego, decyzją Kuratora Oświaty w Krośnie z 2 czerwca 1997 roku, szkoła otrzymała uprawnienia szkoły publicznej. Placówka miała siedzibę w budynku katechetycznym krośnieńskiej parafii farnej przy ulicy Portiusa 6. Jako instytucja, szkoła rozpoczęła działalność w dniu 1 września 1997 roku. Na mocy umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Przyjaciół Katolickiego Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie, założycielem i właścicielem szkoły, a Zgromadzeniem Świętego Michała  Archanioła, Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie zostało przekazane Zgromadzeniu Księży Michalitów.

We wrześniu 1999 roku szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Grodzkiej 6. Zakupiony przez Zgromadzenie budynek dawnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej wymagał gruntownego remontu, a równocześnie adaptacji dla potrzeb edukacyjnych. Modernizacji obiektu dokonano w oparciu o posiadaną i uzgodnioną ze stanowiskiem konserwatorskim dokumentację projektową. Prace remontowe zakończono w marcu 2001 roku. W dniu 26 marca 2001 roku odbyła się uroczystość poświęcenia szkoły. Aktu poświęcenia dokonali: abp Józef Michalik Metropolita Przemyski i Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Tomaszewski.

W dniu 30 maja 2022 r. została dokonana zmiana wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wynikająca ze zmiany nazwy szkoły oraz dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych. Po dokonanej zmianie wpis do ewidencji brzmi następująco: Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. Bronisława Markiewicza z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Krośnie.

Dzięki temu od 1 września 2022 roku Katolickie Liceum Ogólnokształcące poszerzyło swoją ofertę o oddziały mistrzostwa sportowego w dyscyplinie piłka nożna. Zajęcia sportowe odbywają się na obiektach i pod patronatem Akademii Piłkarskiej Beniaminek PROFBUD Krosno.

W roku 2000 rozpoczęło działalność Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. W wyniku reformy oświatowej, w 2017 roku szkoła gimnazjalna została przekształcona w Katolicką Szkołę Podstawową Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza. Zajęcia odbywają się w dwóch budynkach: przy ul. Grodzkiej 6 i w budynku przy ul. Wojska Polskiego 28.

Podstawowym priorytetem jest  dla nas wszechstronny – intelektualny, psychiczny, społeczny, religijny oraz fizyczny – rozwój młodego człowieka. W szkole panuje przyjazna atmosfera i rodzinny klimat. Uczeń dostrzeżony indywidualnie staje się podmiotem wychowania. Rozwojowi intelektualnemu służą zajęcia prowadzone w małych grupach w zależności od potrzeby i zainteresowań uczniów. Szczególną opieką otoczeni są uczniowie mający problemy w nauce, dla których organizowane są zajęcia wyrównawcze, jak i uczniowie zdolni, którzy mogą poszerzać swoją wiedzę w wybranych kołach przedmiotowych czy podczas indywidualnych konsultacji. W ramach tych ostatnich prowadzone są zajęcia o charakterze wyrównawczym, jak również zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach (interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i recytatorskich) oraz olimpiadach przedmiotowych. Ponadto odbywają się zajęcia dodatkowe: pierwszej pomocy, teatralne, judo, gry w szachy, robotyki, sportowe na basenie. Podstawowym językiem obcym nowożytnym jest angielski, który nauczany jest w zwiększonej liczbie godzin, w małych grupach. Już od klasy czwartej szkoły podstawowej uczniowie wybierają drugi język obcy: hiszpański, niemiecki lub francuski. Uczniowie przedsiębiorczy i chcący działać jako wolontariusze, realizują się w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu. W zakresie działań wychowawczych ściśle współpracujemy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi. Nauczyciele naszej szkoły posiadają najwyższe kwalifikacje (egzaminatorzy, nauczyciele dyplomowani). Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami swoich uczniów, którzy byli laureatami i finalistami rozmaitych konkursów przedmiotowych, artystycznych, a także sportowych. Bazę szkoły stanowią: nowoczesne sale lekcyjne, biblioteka z czytelnią,  pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, świetlica dla najmłodszych, a także szkolna kaplica. Sale lekcyjne wyposażone są w monitory interaktywne.

Najmłodsi uczniowie czas mogą spędzić w świetlicy szkolnej czynnej do godziny 17.00. Jest to miejsce, w którym wychowawcy nie tylko zapewniają zorganizowaną opiekę, ale rozwijają zainteresowania dzieci przez organizowanie zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych czy  ruchowych.

Szkoła oferuje uczniom obozy integracyjne organizowane na początku każdego roku szkolnego: obozy językowe i edukacyjne w kraju i za granicą m.in.: Wielka Brytania, Malta, Niemcy, Irlandia i Hiszpania. Uczniowie biorą udział w wymianie młodzieży z zaprzyjaźnioną katolicką szkołą St. Edward’s College w Birgu na Malcie. Współpracujemy także z St. Mary’s University College w Belfaście. Organizujemy obozy narciarskie w najbliższej okolicy, a także w Zakopanem. Chętnie realizujemy programy i projekty o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym m.in.: „Bezpieczny w sieci” czy czytelniczy w ramach akcji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W klasach młodszych nauczyciele wdrażają do realizacji programy innowacyjne „Kombinuję i koduję po angielsku”, „Lektury w lapbooku”, „Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych na terenie naszego miasta, m.in. w „Kweście na renowację zabytków Starego Cmentarza", „Polach Nadziei”. Szkoła jest też organizatorem krośnieńskiego „Orszaku Trzech Króli”.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza wpisują się w swój region poprzez wartość podejmowanych działań wychowawczych i dydaktycznych. Świadczą o tym m.in. wysokie wyniki zewnętrznych egzaminów ósmoklasisty i maturalnych, wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, a także opinia nadzoru pedagogicznego, rodziców i uczniów.