KSP i KLO w Krośnie - Innowacje


Innowacje

„Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”

W roku szkolnym 2020/2021 klasa III KSP przystąpiła do międzynarodowego projektu czytelniczego "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki", który w naszej szkole realizowany jest jako innowacja pedagogiczna.
Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem. Ponadto innowacyjna formuła edycji
II projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur, uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska.

Projekt składa się z 3 modułów:

  • Moduł pierwszy "Mała chmurka w krainie drzew".
  • Moduł drugi: "Mała chmurka w krainie śniegu".
  • Moduł trzeci: "Mała chmurka w krainie słońca".

Do każdego modułu zespół klasowy wybiera jedną lekturę, realizuje scenariusz narzucony przez autora projektu, oraz wybiera co najmniej 2 zadnia ze wskazanej listy zadań. Po skończonej realizacji i napisanym sprawozdaniu, klasa może otrzymać potwierdzenie jego realizacji, co dopuszcza ją do kolejnego modułu. Po zrealizowaniu wszystkich modułów, klasa otrzymuje certyfikat i dyplomy dla wszystkich uczestników.

„Kombinuję i koduję po angielsku”

W roku szkolnym 2020/2021 uczniowie klasy I i III Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów  w ramach dodatkowej lekcji języka angielskiego realizują innowację pedagogiczną pt. „Kombinuję i koduję po angielsku”. Uczniowie rozwiązują różnego rodzaju problemy poprzez zabawy i gry edukacyjne oraz wykonują zadania tzw. „Kodowanie na dywanie” przygotowane i opracowane przez nauczyciela, w których bez użycia komputera kształcą myślenie komputacyjne (znajdowanie rozwiązań do złożonych i otartych problemów), rozwijają swoje zainteresowania dzięki metodom aktywizującym, a także ćwiczą i doskonalą poznane słownictwo i zwroty w języku angielskim.

„Lektury w Lapbooku”

Lapbook – z języka angielskiego oznacza „książkę na kolanach”. To rodzaj interaktywnej książki, teczki, w której uczeń gromadzi informacje na określony temat. Jego praca zawiera teksty, rysunki, wykresy, mapy myśli, bazy słówek, terminy, zdjęcia – ograniczeniem jest tylko wyobraźnia twórcy. Lapbook jest wyrazem indywidualnego podejścia do zagadnienia, a zarazem świadectwem czytelniczych poszukiwań i dokonań ucznia. Sprawia, że uczeń prezentuje swoje dokonania, a równocześnie inspiruje innych. 

W ramach innowacji uczniowie omawiają lektury, pracując metodą projektu. Najpierw gromadzą i selekcjonują informacje, następnie przygotowują materiały do lapbooka, łączą je w całość i prezentują na forum. Celem innowacji jest nie tylko uatrakcyjnienie pracy z lekturą, ale również rozbudzanie zainteresowań uczniów i rozwijanie kreatywności.