KSP i KLO w Krośnie - Rekrutacja do Katolickiego LO


Rekrutacja do Katolickiego LO

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

 

I. Kryteria przyjęć (szczegółowa punktacja) dla absolwentów szkoły podstawowej.

 

 

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym:

a)      punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty:

Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,35 dla języka polskiego i  matematyki oraz 0,3 dla języka obcego nowożytnego

b)      punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia.

 

2.      Punktowane przedmioty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej:

 

a)      profil promedyczny:

* język polski,

* język angielski,

* chemia,

* biologia.

b)      profil społeczno - prawny

* język polski,

* język angielski

* wiedza o społeczeństwie

* historia;

Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej za oceny wyrażone w stopniu:

* celujący      – 18 punktów,

* bardzo dobry      – 17 punktów,

* dobry      – 14 punktów,

* dostateczny      –  8 punktów.

*dopuszczający      –  2 punkty

 

3.      Za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

4.      Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kandydat może uzyskać punkty za:

4.1.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

4.2.Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a)      tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b)      tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c)      tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

4.3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4.4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

4.5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4.1–4.4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

 

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

 

6. Tytuł laureata lub finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

 

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ómoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:7.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

 

a. celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

 7.2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)      dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

7.3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c)      dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

7.4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się 20 punktów,

b)      bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,

c)      dobrym – przyznaje się 13 punktów,

d)     dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,

e)      dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 

II. Wymagane dokumenty

 

 

1.      Wymagane dokumenty:

 

·  wniosek o przyjęcie do szkoły na odpowiednim formularzu,

·  kwestionariusz osobowy kandydata

·  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

·  zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,

·  trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).

 

2.      Kandydaci dołączają następujące dokumenty:

 

·  opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej ( jeśli posiadają );

·  zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty

· dyplomy, zaświadczenia potwierdzające udział w konkursach i zawodach sportowych.