ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSIĘŻY MICHALITÓW BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KROŚNIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.
 2. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej  może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkami:
  • dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "0") lub
  • uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o przyśpieszeniu nauki szkolnej.
  • Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na postawie rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
  • Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
   • wniosek rodziców (do pobrania tutaj w formacie pdf albo tutaj w formacie doc lub z sekretariatu szkoły),
   • zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego,
   • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w    przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci 6 letnich),
   • ostatnią ocenę rozwoju dziecka od nauczyciela przedszkolnego lub informacji o dziecku,
   • opinię psychologiczną lub orzeczenie, jeśli takie dziecko posiada,
   • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
   • zaświadczenie o przyjęciu chrztu przez dziecko,
   • 2 aktualne zdjęcia. 
  • Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
   • ocenę rozwoju dziecka po rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
   • bilans sześciolatka.

Terminy rekrutacji:

Od 28 stycznia do 14 marca 2019 r. - zapisy do szkoły podstawowej do klasy I (formularz do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),

28 lutego 2019 r. – Dzień otwarty,

23 marca 2019 r. - rozmowy rekrutacyjne z kandydatami i ich rodzicami, 

25 marca 2019 r. - ogłoszenie listy przyjętych uczniów do szkoły podstawowej do klasy I.

O pozytywnej lub negatywnej decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka poinformowani zostaną w formie pisemnej. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla  rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.