ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW

DO KLASY I

KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSIĘŻY MICHALITÓW

KS. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KROŚNIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.
 2. Szkoła nie prowadzi nauczania integracyjnego. Szkoła nie zapewnia zatrudnienia nauczycieli wspomagających.
 3. W Katolickiej Szkole Podstawowej od klasy pierwszej uczniowie uczą się języka angielskiego
  o zwiększonym wymiarze godzin, a od klasy czwartej drugiego języka obcego.
 4. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej  może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkami:
  • dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "0") lub
  • uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o przyśpieszeniu nauki szkolnej.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na podstawie rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.
 6. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
  • wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
  • zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego,
  • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w    przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci 6 letnich),
  • ostatnią ocenę rozwoju dziecka od nauczyciela przedszkolnego lub informacji o dziecku,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
  • zaświadczenie o przyjęciu chrztu przez dziecko,
  • 2 aktualne zdjęcia, 
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej jeśli dziecko posiada.
 7. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
  • ocenę rozwoju dziecka po rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
  • bilans sześciolatka.

Terminy rekrutacji

Od 3 lutego do 6 marca 2020 r. - zapisy do szkoły podstawowej do klasy I (formularz do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),

20 lutego 2020r. – Dzień otwarty,

21 marca 2020 r. - rozmowy rekrutacyjne z kandydatami i ich rodzicami, 

27 marca 2020 r. - ogłoszenie listy przyjętych uczniów do szkoły podstawowej do klasy I.

O pozytywnej lub negatywnej decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka poinformowani zostaną w formie pisemnej. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.

Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla  rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.