Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

 1. Kryteria przyjęć (szczegółowa punktacja) dla absolwentów gimnazjum.

  1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym:
   1. punkty za wyniki egzaminu ósmoklasisty:
    Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2.
   2. punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia.
  2. Punktowane przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum:
   1. profil promedyczny:
    • język polski,
    • język angielski,
    • chemia,
    • biologia.
   2. profil społeczno - prawny
    • język polski,
    • język angielski
    • wiedza o społeczeństwie
    • historia;
   3. profil ekonomiczny
    • język polski
    • język angielski
    • matematyka
    • geografia

   Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum za oceny wyrażone w stopniu:

   • celujący                               – 18 punktów,
   • bardzo dobry                       – 17 punktów,
   • dobry                                   – 14 punktów,
   • dostateczny                          –  8 punktów.
   • dopuszczający                     –  2 punkty
  3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
  4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać punkty za:

   4.1 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

   1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

   4.2 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

   1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
   3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

   4.3 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
   6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

   4.4 Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:

   1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
   2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
   4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
   5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
   6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty

   4.5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4.1–4.4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

   1. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
   2. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
   3. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
   4. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
  5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
  6. Tytuł laureata lub finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.
  7.  W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ómoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

   7.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

    7.2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

   7.3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

   1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

   7.4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

   1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
   2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
   3. dobrym – przyznaje się 13 punktów,
   4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
   5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.
 2. Dokumenty

  1. Wymagane dokumenty:
   •   wniosek o przyjęcie do szkoły na odpowiednim formularzu - pobierz pdf lub pobierz docx,
   •  kwestionariusz osobowy kandydata - pobierz pdf lub pobierz docx,
   •   świadectwo ukończenia gimnazjum,
   •   zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
   •   trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).
   • oświadczenie rodziców -  pobierz pdf lub pobierz docx,
  2. Kandydaci dołączają następujące dokumenty:
   •   opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej,
   •   zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.
 3. Ważne terminy

  • od 13 maja do 19 czerwca 2019 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata;
  • od 13 maja do 4 lipca 2019 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego ;
  • 5 lipca 2019 r.- godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
  • od 5 lipca do 10 lipca 2019 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  • 12 lipca 2019 r.- godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;
  • 12 lipca 2019 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.