Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie wpisało się w edukacyjną mapę naszego miasta w roku 1997. Trzy lata później, w roku 2000, rozpoczęło działalność Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
W wyniku reformy oświatowej w 2017 roku szkoła gimnazjalna została przekształcona w podstawową.
Placówki prowadzone przez księży Michalitów jako patrona obrały wybitnego wychowawcę dzieci i młodzieży, założyciela Zgromadzenia Św. Michała Archanioła - ks. Bronisława Markiewicza.

Podstawowym priorytetem jest  dla nas wszechstronny – intelektualny, psychiczny, społeczny, religijny oraz fizyczny – rozwój młodego człowieka. W szkole panuje przyjazna atmosfera i rodzinny klimat. Uczeń dostrzeżony indywidualnie staje się podmiotem wychowania. Rozwojowi intelektualnemu służą zajęcia prowadzone w małych grupach w zależności od potrzeby i zainteresowań uczniów. Szczególną opieką otoczeni są uczniowie mający problemy w nauce, dla nich organizowane są zajęcia wyrównawcze, jak i uczniowie zdolni, którzy mogą poszerzać swoją wiedzę w wybranych kołach przedmiotowych czy podczas indywidualnych konsultacji. W ramach tych ostatnich prowadzone są zajęcia o charakterze wyrównawczym, jak również zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach (interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i recytatorskich) oraz olimpiadach przedmiotowych. Ponad to odbywają się zajęcia dodatkowe: z pierwszej pomocy, teatralne, na strzelnicy. Można też uczyć się języka hiszpańskiego z rodzimym użytkownikiem języka.  Przedsiębiorczy i chcący działać jako wolontariusze uczniowie realizują się w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Koła Wolontariatu. W zakresie działań wychowawczych ściśle współpracujemy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi. Nauczyciele naszej szkoły posiadają najwyższe kwalifikacje (egzaminatorzy, nauczyciele dyplomowani). Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami swoich uczniów, którzy byli laureatami i finalistami rozmaitych konkursów przedmiotowych, artystycznych, a także sportowych. Bazę szkoły stanowią: sale lekcyjne, biblioteka z czytelnią,  siłownia, pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, świetlica dla najmłodszych a także  szkolna kaplica.   A po lekcjach…

Najmłodsi uczniowie czas mogą spędzić w świetlicy szkolnej czynnej od 8.00 do 17.00. Jest to miejsce , gdzie wychowawcy nie tylko zapewniają zorganizowaną opiekę, ale rozwijają zainteresowania dzieci przez organizowanie zajęć plastycznych, technicznych, muzycznych i  ruchowych.

Szkoła oferuje uczniom obozy integracyjne organizowane na początku każdego roku szkolnego,  obozy językowe i edukacyjne w kraju i za granicą (m.in.: Niemcy, Irlandia , Hiszpania ), udział w wymianie młodzieży z zaprzyjaźnioną katolicką szkołą na Malcie oraz obozy narciarskie w Zakopanem. Chętnie realizujemy programy i projekty o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, m.in.: „ Bezpieczny w sieci” czy czytelniczy w ramach akcji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w przedsięwzięciach organizowanych na terenie naszego miasta, m.in. w: "Kweście na renowację Starego Cmentarza", „Polach Nadziei”. Szkoła jest też organizatorem krośnieńskiego „Orszaku Trzech Króli”.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolicka Szkoła Podstawowa im. ks. Bronisława Markiewicza wpisuje się w nasz region poprzez wartość podejmowanych działań wychowawczych i dydaktycznych. Świadczą o tym m.in. wysokie wyniki zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, a także opinia nadzoru pedagogicznego, rodziców i uczniów.