REKRUTACJA DO LICEUM na rok szkolny 2018/2019

 

PROFILE

W roku szkolnym 2018/2019 w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie oferujemy tegorocznym absolwentom gimnazjów następujące profile kształcenia:

 

 • Promedyczny z elementami ratownictwa medycznego

- Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, język angielski

- Zajęcia dodatkowe – pierwsza pomoc przedmedyczna

Programy realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.: - medycyna - farmacja - stomatologia - ratownictwo medyczne - pielęgniarstwo - fizjoterapia - rehabilitacja - weterynaria - kosmetologia - biotechnologia - psychologia - przyrodniczych

Dodatkowo uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na zajęciach prowadzonych w ramach współpracy z uczelniami wyższymi oraz uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych, pokazach chemicznych. W ramach zajęć z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej młodzież kształci umiejętności z zakresu ratownictwa medycznego, rywalizuje z uczniami z innych szkół w organizowanych konkursach i zawodach na różnym szczeblu, nawet  międzynarodowym.

 

 • Społeczno – prawny

- Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski

- Zajęcia dodatkowe: podstawy wiedzy społeczno - prawnej

Programy realizowane na poziomie rozszerzonym przygotowują ucznia do podjęcia studiów na kierunkach m.in.: - prawo - politologia - polityka społeczna - administracja - bezpieczeństwo wewnętrzne - socjologia - stosunki międzynarodowe - historia - filozofia - kulturoznawstwo

Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi uczniowie mają  możliwość uczestnictwa w wykładach i warsztatach o tematyce historycznej i społeczno – prawnej. Prowadzone są zajęcia i spotkania mające na celu pogłębienie wiedzy z zakresu prawa         i instytucji wymiaru sprawiedliwości, co pozwala młodzieży na świadome uczestnictwo w życiu publicznym.

 

Ponadto szkoła posiada bogatą ofertę językową. W  trakcie nauki uczniowie mają do wyboru drugi język obcy ( niemiecki, francuski ) nauczany w zwiększonym wymiarze godzin. Swoje zdolności językowe mogą dodatkowo rozwijać uczestnicząc w zajęciach kółka języka hiszpańskiego lub rosyjskiego. Naszym uczniom oferujemy również udział w projektach językowych, wymianach  międzynarodowych, zajęciach z native speakerem, współpracę z uczelniami zagranicznymi w kształceniu kompetencji językowych, rozwijanie zainteresowań w kołach przedmiotowych oraz niepowtarzalną atmosferę.

 

 WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wymagane dokumenty
 2. Kandydaci dołączają następujące dokumenty:
  • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.

REKRUTACJA:

 I .Kryteria przyjęć (szczegółowa punktacja)

 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym:
  a) punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego:
  Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2.
  b) punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia.
 1. Punktowane przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum:

a) profil promedyczny:

* język polski,

* język angielski,

* chemia,

* biologia.

b)  profil społeczno - prawny

* język polski,

* język angielski,

* wiedza o społeczeństwie,

* historia.

Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum za oceny wyrażone w stopniu:

* celujący                               – 18 punktów,

* bardzo dobry                       – 17 punktów,

* dobry                                   – 14 punktów,

* dostateczny                          –  8 punktów,

* dopuszczający                     –  2 punkty.

 1. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
 1. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać punkty za:

  4.1.        Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  1. a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

  4.2.        Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

  1. a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
  3. c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

  4.3.        Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

  1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
  2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
  3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  4. d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
  5. e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

  4.4.        Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:

  1. a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
  2. b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  3. c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
  4. d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
  5. e) e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
  6. f) f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty.

  4.5.        Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4.1–4.4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

  1. a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
  2. b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
  3. c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
  4. d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
 1. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.
 1. Tytuł laureata lub finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.

7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

7.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c)      dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d)     dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

7.2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c)      dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d)     dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

7.3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

a)      celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b)      bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c)      dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d)     dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e)      dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

7.4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:

a)  
celującym – przyznaje się 20 punktów,
b)  
bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c)  
dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d)  
dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e)  
dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

II. Ważne terminy

 • od 7 maja do 11 czerwca 2018 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata.
 • od 7 maja do 27 czerwca 2018 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • od 22 do 26 czerwca 2018 r., do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły

o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 • 29 czerwca 2018 r., 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 29 czerwca do 6 lipca 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • 9 lipca 2018 r., godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • 10 lipca 2018 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.