REKRUTACJA DO LICEUM na rok szkolny 2017/2018  - wolne miejsca!!!

 

promedyczny z elementami ratownictwa medycznego

- przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski

- zajęcia dodatkowe: pierwsza pomoc przedmedyczna

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach:

 • medycyna
 • ratownictwo medyczne
 • farmacja
 • kosmetologia

literacko - medialny

- przedmioty rozszerzone: język polski, wiedza o społeczeństwie, język angielski

- zajęcia dodatkowe: warsztaty dziennikarskie

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach m.in.:

 • dziennikarstwo
 • kulturoznawstwo
 • media i komunikacja społeczna
 • edytorstwo
 • filozofia

 społeczno - ekonomiczny

- przedmioty rozszerzone: matematyka, język angielski, geografia/wiedza o społeczeństwie

- zajęcia dodatkowe: elementy wiedzy psychologiczno - pedagogicznej

Profil przygotowuje do studiów na kierunkach:

 • społecznych, m.in. socjologia, psychologia
 • ekonomicznych, m.in. bankowość, marketing i zarządzanie

Bogata oferta językowa (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski), projekty językowe, wymiany młodzieży, zajęcia z native speakerem, współpraca z uczelniami wyższymi, liczne koła zainteresowań, wspaniała atmosfera i nietuzinkowi ludzie.


  

ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2017/2018

I. Kryteria przyjęć (szczegółowa punktacja)

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej liceum może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym:
a) punkty za wyniki egzaminu gimnazjalnego:
Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2.
b) punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia.

2. Punktowane przedmioty ze świadectwa ukończenia gimnazjum:


a) profil prawno-politologiczny:
* język polski,
* wiedza o społeczeństwie,
* język angielski,
* historia;


b) profil promedyczny:
* język polski,
* język angielski,
* chemia,
* biologia


c) profil matematyczno-fizyczny:
* język polski,
* matematyka,
* fizyka,
* język angielski


d) profil literacko medialny:
* język polski,
* wiedza o społeczeństwie,
* język angielski,
* geografia


e) profil społeczno-ekonomiczny:
* język polski,
* matematyka,
* język angielski,
* geografia/wiedza o społeczeństwie

Za oceny z języka polskiego oraz trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum za oceny wyrażone w stopniu:
* celujący – 18 punktów,
* bardzo dobry – 17 punktów,
* dobry – 14 punktów,
* dostateczny – 8 punktów.
* dopuszczający – 2 punkty
3. Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: – 7 punktów.

4. Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać punkty za:


4.1. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;


4.2. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;


4.3. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;


4.4. Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty


4.5. Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 4.1–4.4 artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3 punkty.

6. Tytuł laureata lub finalisty konkursu organizowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem wydanym przez Kuratora.


7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:


7.1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;


7.2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;


7.3. biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty – oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;


7.4. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

II. Wymagane dokumenty

1. Wymagane dokumenty:

wniosek o przyjęcie do szkoły na odpowiednim formularzu,
kwestionariusz osobowy kandydata,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
prawne i finansowe warunki pobierania nauki,
• świadectwo ukończenia gimnazjum,
• zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
• trzy aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).


2. Kandydaci dołączają następujące dokumenty:
• opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,
• zaświadczenie kuratora oświaty o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty.


III. Ważne terminy

- od 8 maja do 9 czerwca 2017 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły przez kandydata;

- od 8 maja do 27 czerwca 2017 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

- od 23 do 27 czerwca 2017 r., do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

-  od 30 czerwca do 5 lipca 2017 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego;

- 7 lipca 2017 r., godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

- 7 lipca 2017 r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.