ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIÓW
DO KLASY IV
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSIĘŻY MICHALITÓW
IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KROŚNIE
NA ROK SZKOLNY 2017/18

1. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.

2. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na postawie rozmowy z kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.

3. Do sekretariatu szkoły należy dostarczyć :
- wniosek rodziców (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
- opinię psychologiczną lub orzeczenie, jeśli takie dziecko posiada,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
- opinia księdza proboszcza z informacją o przyjęciu chrztu przez dziecko,
- 2 aktualne zdjęcia,
- świadectwo ukończenia klasy trzeciej,
- kartę zdrowia ucznia.

do 16 czerwca 2017 r. - zapisy do szkoły podstawowej do klasy IV (formularz do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
24 czerwca 2017 r. - rozmowy z kandydatami i ich rodzicami/prawnymi opiekunami,
26 czerwca 2017 r. - ogłoszenie listy przyjętych uczniów do klasy IV.


O pozytywnej lub negatywnej decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka poinformowani zostaną w formie pisemnej. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY I
KATOLICKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KSIĘŻY MICHALITÓW
IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W KROŚNIE  NA ROK SZKOLNY 2017/18


1. Podstawą przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej jest akceptacja przez jego rodziców lub prawnych opiekunów katolickiej misji szkoły oraz zasad zawartych w szkolnym statucie, programie wychowawczo-dydaktycznym i regulaminach.


2. Do szkoły przyjmowane są dzieci siedmioletnie (rocznik 2010). Na wniosek rodziców do klasy pierwszej może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat pod warunkami:
- dziecko odbyło roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. "0") lub
- uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o przyśpieszeniu nauki szkolnej.


3. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły na postawie rozmowy rekrutacyjnej z kandydatem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami.


4. Do sekretariatu szkoły należy złożyć:
- wniosek (do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
- zaświadczenie o realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego,
- opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w przypadku, gdy dziecko nie odbyło rocznego przygotowania przedszkolnego (dotyczy dzieci 6 letnich),
- ostatnią ocenę rozwoju dziecka od nauczyciela przedszkolnego lub informacji o dziecku,
- opinię psychologiczną lub orzeczenie, jeśli takie dziecko posiada,
- skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
- opinia księdza proboszcza z informacją o przyjęciu chrztu przez dziecko,
- 2 aktualne zdjęcia.

5. Po pozytywnej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły należy dostarczyć:
- ocenę rozwoju dziecka po rocznym przygotowaniu przedszkolnym,
- bilans sześciolatka.

Terminy rekrutacji

Od 6 lutego do 17 marca 2017 r. - zapisy do szkoły podstawowej do klasy I (formularz do pobrania ze strony internetowej lub z sekretariatu szkoły),
18 lutego 2017 r. – Dzień otwarty,
25 marca 2017 r. - rozmowy rekrutacyjne z kandydatami i ich rodzicami,
31 marca 2017 r. - ogłoszenie listy przyjętych uczniów do szkoły podstawowej do klasy I.

O pozytywnej lub negatywnej decyzji dyrektora szkoły rodzice (prawni opiekunowie) dziecka poinformowani zostaną w formie pisemnej. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo uzyskać informacje o podjętej decyzji dyrektora osobiście w sekretariacie szkoły.
Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego dyrektor szkoły organizuje zebranie dla rodziców, dotyczące organizacji nowego roku szkolnego.

Organizacja roku szkolnego 2017/2018

semestr II

 

 

15.01.2018 r. (poniedziałek) - rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w II semestrze;

11.01.2018 (czwartek) - spotkanie z rodzicami uczniów klasy I KSP

12.01.2018 r. (piątek) - spotkanie z rodzicami uczniów KLO, KG i klasy VII KSP;

20.01.2018 r. (sobota) - Studniówka;

20.01.2018 r. (sobota) -bal KSP;

26.01.2018 r. (piątek) - liturgiczne wspomnienie bł. ks. Bronisława Markiewicza;

 27.01.2018 r. (sobota) - półmetek klasy II LO;

27.01.2018 r. (sobota) - Bal Gimnazjalny;

29.01-11.02.2018 r. (poniedziałek- niedziela) ferie zimowe;

14.02.2018 r. (środa) środa popielcowa - Eucharystia w kaplicy szkolnej;

06.03.2018 r. (wtorek) - dzień otwartych drzwi;

13.03.2018 r. (wtorek) -konferencja pedagogiczna (organizacja egzaminów zewnętrznych);

26-28.03.2018 r. (poniedziałek-środa) -rekolekcje wielkopostne;

28.04.2018 r. ( środa) - śniadanie wielkanocne;

29.03-03.04.2018 r. (czwartek-wtorek) -dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

- Święta Wielkanocne;

04-11.04.2018 r. (środa-środa) -wizyta uczniów z St. Edward's College z Malty;

10.04.2018 r. (wtorek) -spotkanie z rodzicami/wywiadówki;

18.04.2018 r. (środa) -egzamin gimnazjalny- część  humanistyczna;

19.04.2018 r. (czwartek) - egzamin gimnazjalny- część matematyczno-przyrodnicza;

20.04.2018 r. (piątek) -egzamin gimnazjalny- język obcy nowożytny;

24.04.2017 r. (wtorek) -konferencja klasyfikacyjna klasy III liceum;

27.04.2018r. (piątek) - zakończenie zajęć w klasie III liceum;

01 - 03.05.2018 r. (poniedziałek- środa) -dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

02.05.2018 r. (środa) - dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

03.05.2018 r. (środa) - Święto Konstytucji 3 Maja;

04.05.2018 r. (piątek) - egzamin maturalny -język polski;

07.05.2018 r. (poniedziałek) - egzamin maturalny - matematyka;

08.05.2018 r. (wtorek) - egzamin maturalny- język angielski;

31.05.2018 r. (czwartek) -Uroczystość Bożego Ciała;

01.06.2018 r. (piątek) -dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;

05.06.2018 r. (wtorek) - zebranie z rodzicami

19.06.2018 r. (wtorek) - konferencja klasyfikacyjna na zakończenie roku szkolnego 2017/18;

22.06.2018 r. (piątek) - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18;

23.06.-31.08.2018 r. (sobota - piątek) - ferie letnie.