Previous Next

 

Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnie wpisało się w edukacyjną mapę naszego miasta w roku 1997. Trzy lata później, w roku 2000, rozpoczęło działalność Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Szkoły jako patrona obrały wybitnego wychowawcę dzieci i młodzieży, założyciela Zgromadzenia Św. Michała Archanioła - ks. Bronisława Markiewicza.


Podstawowym priorytetem jest  dla nas wszechstronny – intelektualny, psychiczny, społeczny, religijny oraz fizyczny – rozwój młodego człowieka. W szkole panuje przyjazna atmosfera i rodzinny klimat. Uczeń dostrzeżony indywidualnie staje się podmiotem wychowania. Rozwojowi intelektualnemu służą zajęcia prowadzone w małych grupach w zależności od potrzeby i zainteresowań uczniów. Szczególną opieką otoczeni są uczniowie mający problemy w nauce, dla nich organizowane są zajęcia wyrównawcze, jak i uczniowie zdolni, którzy mogą poszerzać swoją wiedzę w wybranych kołach przedmiotowych czy podczas indywidualnych konsultacji. W ramach tych ostatnich prowadzone są zajęcia o charakterze wyrównawczym, jak również zajęcia przygotowujące do udziału w konkursach (interdyscyplinarnych, przedmiotowych, tematycznych, artystycznych i recytatorskich) oraz olimpiadach przedmiotowych. Zajęcia fakultatywne prowadzone są z następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, język francuski, historia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka. Koła zainteresowań działające w szkole to koło: literackie, matematyczne, informatyczne, teatralne, taneczne, turystyczne. Przedsiębiorczy i chcący działać jako wolontariusze realizują się w ramach działalności Samorządu Uczniowskiego. W zakresie działań wychowawczych ściśle współpracujemy z rodzicami i instytucjami wspomagającymi. Nauczyciele naszej szkoły posiadają najwyższe kwalifikacje (egzaminatorzy, nauczyciele dyplomowani). Szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami swoich uczniów, którzy byli laureatami i finalistami rozmaitych konkursów przedmiotowych, artystycznych, a także sportowych. Bazę szkoły stanowią: sale lekcyjne, biblioteka z czytelnią, aula, siłownia, pracownie komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, a także szkolna kaplica.

A po lekcjach...
Szkoła oferuje uczniom obozy integracyjne organizowane na początku każdego roku szkolnego, wakacyjne obozy językowe i edukacyjne w kraju i za granicą (m.in.: Anglia, Irlandia, Norwegia), udział w wymianie młodzieży z zaprzyjaźnioną szkołą holenderską w Silvolde oraz obozy narciarskie w Zakopanem. Chętnie realizujemy programy i projekty o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, m.in.: "Przygotuj się na Twoją Europę”, "Szkoła promująca zdrowie”, "Szkoła bez przemocy”, „Szkoła bez korepetycji”, "Moja mała Ojczyzna”. Nasi uczniowie aktywnie uczestniczą w akcjach podejmowanych na terenie naszego miasta, m.in. w: "Kweście na renowację Starego Cmentarza", "Mikołajkach” dla dzieci z Domu Dziecka, wolontariacie na rzecz krośnieńskiego Hospicjum.

Katolickie Liceum Ogólnokształcące i Katolickie Gimnazjum im. ks. Bronisława Markiewicza wpisuje się w nasz region poprzez wartość podejmowanych działań wychowawczych i dydaktycznych. Świadczą o tym m.in. wysokie wyniki zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych i maturalnych, wskaźniki Edukacyjnej Wartości Dodanej, a także opinia nadzoru pedagogicznego, rodziców i uczniów.